POLITYKA PRYWATNOŚCI

Codziennie dbamy o ochronę danych osobowych , ale jeszcze większe zaangażowanie wykazujemy każdego dnia dbając o bezpieczeństwo i komfort użytkowników Naszych serwisów internetowych.

Z tego powodu, w niniejszym dokumencie przekazujemy Państwu istotne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez naszą stronę internetową www.sbmursynow.pl.

 1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników naszej strony jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” (SBM „Ursynów”) z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98.

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować:

 1. Inspektor Ochrony Danych

Ponieważ ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sytuacji związanej z ochroną danych w formie elektronicznej wysyłając korespondencję na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie tradycyjnej na adres SBM „Ursynów” z dopiskiem „Ochrona Danych”.

 1. Jakie dane osobowe możemy zbierać poprzez naszą stronę?

W zależności od sytuacji możemy zbierać następujące dane osobowe:

 1. Wejście na naszą stronę:
 • adres IP,
 • logi,
 • dane dotyczące lokalizacji urządzenia.
 1. Kontakt ze Spółdzielnią za pośrednictwem udostępnionych form kontaktu z nami (zakładka Kontakt):
 • imię i Nazwisko/ Nazwę Podmiotu.
 • adres e-mail/ lub numer telefonu,
 • adres,
 • inne dane wynikające z prowadzonej korespondencji.
 1. Rejestracja dla mieszkańców/członków przy pomocy dostępnego formularza:
 • nazwa użytkownika,
 • pełna nazwa (imię i nazwisko),
 • adres e-mail,
 • numer członkowski,
 • adres.

Uwaga!

Dane zawsze zbieramy bezpośrednio od Użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne lecz w niektórych procesach jest niezbędne do wykonania określonych czynności. Niepodanie danych wskazanych jako obowiązkowe może ograniczyć możliwość np. zarejestrowania się do panelu mieszkańca/członka.

 1. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie?

Dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim:

 • w celu prowadzenia statystyk odwiedzin naszego serwisu, mogące dotyczyć takich informacji jak: czas spędzania, aktywności, jakości wyświetlanej treści, lokalizacji czy informacji z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik przeglądając nasz serwis
  (podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. f) RODO),
 • w celu umożliwienia nawiązania z nami kontaktu poprzez podane na stronie adresy e-mail lub numery telefonów ( art. 6 ust.1 lit. f) RODO )
 • w celu umożliwienia zarejestrowania się do panelu dla mieszkańców/członków przy pomocy dostępnego formularza (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. f) RODO)
 • w celu obrony lub dochodzenia roszczeń, co wynika z naszego prawnego interesu (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. f) RODO).
 1. Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu oraz podstawy prawnej ich przetwarzania, poniżej przedstawiamy przykładowe okresy przechowywania danych:

 • statystki odwiedzin, serwis – przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
 • nawiązanie z nami kontaktu – przez okres niezbędny do obsługi Państwa zapytania/wniosku,
 • rejestracja w panelu mieszkańców/członków – do zakończenia celu w jakim dane są przetwarzane,
 • obrona lub dochodzenie roszczeń – jeżeli powstaną jakiekolwiek roszczenia z Państwa lub naszej strony to dane będą przetwarzane przez okres 3 lat co wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 1. Czy dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany?

Ważne – dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na osobę fizyczną.

 1. Komu możemy udostępnić dane osobowe Użytkowników strony?

Nie ujawniamy danych osobowych Użytkowników Naszego serwisu za wyjątkiem sytuacji:

 • w których jest to konieczne w związku z prowadzoną działalnością np. dostawcy usług IT,
 • w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa, w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:
 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
 • egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania ze strony (regulamin strony www), w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
 • monitorowania ruchu na stronie, czasu spędzania itp.
 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
 • lub w sytuacji, gdy wyrazisz jako osoba, której dane dotyczą, zgodę na takie udostępnienie,
 • lub w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji zleconych czynności przez podmioty trzecie na podstawie podpisanych umów. W tej sytuacji, możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania przekazać uzyskane przez nas dane osobowe dostawcom współpracującym, aby możliwe było przetwarzanie przez nich danych osobowych w naszym Imieniu.

Nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich z siedzibą w Państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

 1. Jakie prawa przysługują osobie fizycznej w związku z przetwarzaniem jej danych?

Osoba fizyczna ma prawo:

 • żądania dostępu do własnych danych osobowych(w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych);
 • do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jednak w tym celu możemy prosić
  o przedstawienie dodatkowego oświadczenia od osoby fizycznej, której dane dotyczą;
 • do usunięcia danych osobowych(tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;
 • do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. Jak można zrealizować swoje prawa?

Swoje prawo można wnieść w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o wysłanie żądania:

 • w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • w formie tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres SBM „Ursynów”: Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa

Prawo skargi należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie www.uodo.gov.pl