Ogłoszenia o przetargach

Warszawa 28.12.2018r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA

REMONT POKRYCIA DACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
SBM „URSYNÓW”

Termin składania ofert: 21.01.2019 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:   21.01.2019 r. godz. 1215.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będzie można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 16.01.2019r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na wykonanie remontu pokrycia dachów budynków mieszkalnych SBM „URSYNÓW” w sekretariacie Spółdzielni.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ

Przedmiar Norma  (zip)

 


 Warszawa 11.12.2018r. 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA

Wykonanie wymiany wyłazów dachowych
budynkach mieszkalnych SBM „URSYNÓW”

Termin składania ofert:  27.12.2018 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:   27.12.2018r. godz. 1215.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będzie można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 24.12.2018r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie wymiany wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych SBM  „URSYNÓW”.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

SIWZ

Kosztorys Norma  (zip)

Umowa

 


 Warszawa 27.11.2018r. 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznych, zasilania RWC, oświetlenia, uziemienia i automatyki węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych SBM „URSYNÓW”

Termin składania ofert:  11.12.2018 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:   11.12.2018r. godz. 1215.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będzie można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 08.12.2018r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie wymiany instalacji elektrycznych, zasilania RWC, oświetlenia, uziemienia i automatyki węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych SBM  „URSYNÓW”.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

UWAGA !!!

W Punkcie X SIWZ uwaga dotycząca wymogu minimalnego okresu gwarancyjnego otrzymała nowe brzmienie:

UWAGA!!! Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji lub zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące na materiały i 36 miesięcy na robociznę jego oferta zostanie odrzucona.

 

SIWZ

Przedmiar PDF

Przedmiar Norma  (zip)

Umowa


Warszawa 27.11.2018r. 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO„URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA

Konserwację instalacji elektrycznych budynków i oświetlenia zewnętrznego w zasobach SBM „URSYNÓW”

Termin składania ofert:  11.12.2018 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:   11.12.2018 r. godz. 1300.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia będzie można uzyskać na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 08.12.2018r. Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie konserwacji instalacji elektrycznych budynków i oświetlenia zewnętrznego, w zasobach SBM  „URSYNÓW”.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa, tel. 22 544 18 00 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ

Umowa


Warszawa 07.11.2018r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA:

NABYCIE RZECZY RUCHOMYCH W POSTACI NANIESIEŃ
( PAWILONU UŻYTKOWEGO O POW. 48 m2 )
 NA TERENIE USYTUOWANYM PRZY UL.PUŁAWSKIEJ RÓG ROMERA PRZYLEGAJĄCYM DO GRUNTU, NA KTÓRYM WZNIESIONA JEST NIERUCHOMOŚĆ BUDYNKOWA PRZY Ul. SUROWIECKIEGO 12A
ORAZ DZIERŻAWY TERENU O POW. 60m2 POD TEN PAWILON
PRZY ul. SUROWIECKIEGO 12 A,B,C.

Zarząd  Spółdzielni  Budownictwa - Mieszkaniowego „Ursynów” ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

 • Nabycie od SBM „Ursynów” prawa własności naniesień w postaci pawilonu użytkowego murowanego (środkowy pawilon w rzędzie) o powierzchni ok. 48m2 posadowionego na działce ewid. nr 36/4 i 36/5 z obrębu 1-10-01 przy ul. Puławskiej róg Romera przylegającej do gruntu, na którym wzniesiona jest nieruchomość budynkowa przy ul. Surowieckiego 12 A w Warszawie, numer KW WA2M/112429/2. Naniesienia stanowią przedmiot odrębnej własności od działki i są sprzedawane, jako rzecz ruchoma. Cena wywoławcza nabycia prawa własności naniesień w postaci pawilonu wynosi 7.500,- zł brutto za całość naniesień.
 • Dzierżawę od SBM „Ursynów” na czas nieokreślony terenu o powierzchni 60 m2 usytuowanego na działce nr  36/4 i 36/5 z obrębu 1-10-01 przy ul. Surowieckiego 12 A,B,C pod pawilon handlowy opisany w pkt. a). Cena wywoławcza wynosi 11,40 zł brutto czynszu za 1 m2 dzierżawy terenu o powierzchni 60 m2 miesięcznie plus opłaty związane z dzierżawą w/w terenu tj. podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, en. elektryczna, oraz opłaty związane z zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków. Przewidywany miesięczny koszt w/w opłat dodatkowych wynosi ok. 185,00 zł brutto.

Opis przedmiotu przetargu 

Pawilon o powierzchni 48 m2 usytuowany jest na gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu SBM   „Ursynów”. Powierzchnia terenu pod pawilonem i bezpośrednio z nim związanego wynosi około 60 m2. Pawilon znajduje się na tyłach Megasamu.

Jest to obiekt murowany (środkowy pawilon w rzędzie), ale będący ruchomością – naniesieniami stanowiącymi odrębny przedmiot własności niż działka, na której się znajduje. Pawilon wyposażony jest w: opomiarowane instalacje cieplej i zimnej wody, kanalizację, instalację elektryczną, żaluzje antywłamaniowe. Dokładny stan i usytuowanie Pawilonu odzwierciedlają zdjęcia oraz mapa zamieszczona na Stronie  Internetowej Spółdzielni.

Warunki postepowania przetargowego

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty łącznie: na nabycie prawa własności w postaci naniesień - pawilonu handlowego murowanego oraz na dzierżawę terenu pod nim, a także wpłacenie wadium w kwocie: 1.620,00 złotych.

Oferty rozdzielne lub tylko na nabycie naniesień albo tylko na dzierżawę gruntu nie będą rozpatrywane. 

Oferta powinna zawierać:

 1. nazwę/nazwisko i imię oferenta, adres do doręczeń, adres mailowy oraz nr telefonu kontaktowego;
 2. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i umów;
 3. proponowaną cenę nabycia prawa własności naniesień w postaci pawilonu użytkowego murowanego. Propozycja nie może być niższa niż cena wywoławcza;
 4. proponowaną stawkę miesięczną dzierżawy za 1 m2 dzierżawy powierzchni terenu będącej przedmiotem niniejszego przetargu. Propozycja nie może być niższa niż cena wywoławcza;
 5. zobowiązanie do wnoszenia dodatkowych opłat związanych z dzierżawą terenu w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu;
 6. oświadczenie o rodzaju działalności jaką oferent zamierza prowadzić na terenie nieruchomości, na której posadowiony jest pawilon handlowy;
 7. oświadczenie o zobowiązaniu do wpłaty na konto Spółdzielni kaucji zabezpieczającej w wysokości zaoferowanego 3-krotnego miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy, nie później niż w dniu podpisania umowy dzierżawy terenu;
 8. Przedsiębiorcy - kopię odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz kopie decyzji o nadaniu Nr NIP, Nr Regon. Osoby fizyczne - informację o Nr NIP, Nr PESEL i  Nr dowodu osobistego oraz przez kogo jest wydany, wraz z datą jego wydania i terminem ważności;
 9. oświadczenie czy oferent jest czy nie jest płatnikiem VAT;
 10. kopię dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu.

Wadium

 1. Wadium stanowi sumę miesięcznej dzierżawy terenu oraz 10% ceny wywoławczej nabycia prawa własności naniesień w postaci pawilonu, z obowiązującym podatkiem VAT, zaokrągloną do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Wadium winno być wniesione przelewem na konto Spółdzielni:

ALIOR BANK S.A. 32 2490 0005 0000 4530 9648 6279.

 1. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał nie podlega zwrotowi i zaliczane jest na poczet kaucji.
 2. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał, nie zawrze umowy najmu w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu lub zrezygnuje z zawarcia umowy z przyczyn niezależnych od Spółdzielni.
 3. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone na wskazane konto w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 4. W przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu najmu lokali, miejsc postojowych i powierzchni wspólnego użytku w SBM „Ursynów”, wadium zostaje niezwłocznie zwrócone uczestnikom przetargu na wskazane konto.

Termin związania ofertą:

Termin ten wynosi 30 dni.

Kryteria wyboru Oferenta :

Podstawą wyboru jest najwyższa liczba punktów obliczonych dla oferowanych cen wg. następujących kryteriów:

 • Oferowana cena nabycia prawa własności naniesień w postaci pawilonu – waga kryterium 20 %
 • Oferowana wysokość rocznego czynszu dzierżawy terenu (kwota oferty za 1 m2 dzierżawy terenu x 60 m2 + 185,00 zł miesięcznie x 12 – waga kryterium 80% .

Pozostałe informacje:

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z Regulaminem najmu lokali, miejsc postojowych i powierzchni wspólnego użytku w SBM „Ursynów” (dostępny na stronie internetowej Spółdzielni) oraz projektami umów najmu w dniach 07.11.2018 r.– 26.11.2018 r. w godzinach pracy Spółdzielni, w siedzibie SBM „Ursynów przy Al. KEN 98  w Warszawie w sekretariacie Spółdzielni.

Przedmiot przetargu można oglądać w powyższym terminie w godzinach pracy Spółdzielni, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 22 544-18-00 lub 22 544-18-07

Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy złożyli pisemną ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty. O dopuszczeniu do przetargu rozstrzyga Komisja przetargowa.

Oferty mogą być składane na formularzu ofertowym, który jest do pobrania w sekretariacie Spółdzielni  lub na stronie internetowej www.sbmursynow.pl.

Osoby zainteresowane dzierżawą i nabyciem prawa własności pawilonu  mogą składać oferty w zamkniętych kopertach opisanych pt: „Nabycie pawilonu + dzierżawa terenu”, w siedzibie SBM „Ursynów” przy Al. KEN 98 w Warszawie w terminie do dnia 26.11.2018 r. do godz. 1400. Decyduje data i godzina faktycznego wpływu oferty do Spółdzielni!      

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni, w Sali konferencyjnej w dniu 26.11.2018 r. o godzinie  1430 .  Obecność oferenta nie jest obowiązkowa.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zdjęcia i mapa

 Oferta

Umowa sprzedaży pawilonu

Umowa dzierżawy terenu