Ogłoszenia o przetargach

Warszawa 06.11.2019r.

Zarząd SBM „Ursynów" ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych

Więcej informacji

Zdjęcia


SBM „Ursynów" z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 98 zaprasza do składania ofert na sprzątanie dwóch niżej wymienionych budynków mieszkalnych wraz z przyległymi do nich terenami:

  1. Cybisa 10,
  2. Arctowskiego 28.

Więcej informacji


Warszawa 09.10.2019r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” zaprasza do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019.


Oferty prosimy składać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub niżej poddany adres Spółdzielni w terminie do dnia 31 października 2019 roku.

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW”

Al. Komisji Edukacji Narodowej 98

02-777 Warszawa

Oferta winna zawierać:

1. Informację o firmie (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności i wpisie do rejestru biegłych rewidentów.
2. Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego w Spółdzielniach Mieszkaniowych.
3. Wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat.
4. Wstępny harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
5. Cenę za badanie Sprawozdania Finansowego uwzględniając wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.
6. Informację o ubezpieczeniu firmy

Zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni
wraz z przekazaniem opinii i raportu powinno nastąpić
w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Zarząd zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dodatkowych informacji o przedmiocie ofert można uzyskać 22 544 18 00


Warszawa 17.09.2019r.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Z NEGOCJACJAMI NA
NA WYBÓR WYKONAWCY ZADANIA POD NAZWĄ:

Remont części elewacji
budynku mieszkalnego SBM ,,URSYNÓW’’
położonego przy Al. KEN 98 w Warszawie

Termin składania ofert:      07.10.2019 r. do godz. 1200.
Termin otwarcia ofert:        07.10.2019 r. godz. 1215.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Spółdzielni: https://www.sbmursynow.pl/ lub w wersji papierowej
w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszystkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy zgłaszać pisemnie do sekretariatu Spółdzielni w terminie do dnia 02.10.2019r.
Po tym terminie zapytania nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie remontu części elewacji budynku mieszkalnego SBM „URSYNÓW” położonego przy Al. KEN 98 w Warszawie” w sekretariacie Spółdzielni.

Sekretariat Spółdzielni mieści się w biurze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ,,URSYNÓW’’ przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 98
w Warszawie (02-777). Telefon kontaktowy: 22 544 18 00, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SBM „Ursynów” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, negocjacji z oferentami a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

SIWZ

NORMA (ATH)