Rada Nadzorcza Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "URSYNÓW"
poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Wiceprezesa Zarządu

Miejsce pracy: Warszawa

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, pożądane uprawnienia budowlane)
 2. Doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu przebiegu procesów remontowych
 3. Kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych
 4. Doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami
 5. Umiejętność zarządzania jednostkami gospodarczymi oraz znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej
 6. Umiejętność dokonywania analiz i ocen
 7. Znajmość prawa spółdzielczego
 8. Zdolności organizacyjne i komunikatywność
 9. Umiejętność prowadzenia negocjacji.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

a) list motywacyjny (maks. dwie strony formatu A4), CV
b) kserokopie dokumentów świadczących o spełnieniu wymaganych kryteriów, w szczególności kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe
c) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
d) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Wiceprezesa Zarządu
e) oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
g) oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej SBM „Ursynów”
h) oświadczenie o niezajmowaniu się interesami konkurencyjnymi wobec SBM „Ursynów”, w szczególności nieuczestniczenie jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec SBM „Ursynów” lub wykonujących usługi na rzecz SBM „Ursynów”
i) oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy informacji, jakie kandydat uzyska o działalności Spółdzielni w toku prowadzonego postępowania konkursowego
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.) dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SBM „Ursynów“” prosimy składać w sekretariacie SBM „Ursynów” lub przesyłać pocztą na adres al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa.
Rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do godz. 15.00 w dniu 22 czerwca 2022 r.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Złożonych lub nadesłanych ofert nie zwracamy.
Dokumenty złożone przez kandydatów zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu postępowania konkursowego.

Zastrzega się prawo zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU NA STANOWISKO WICEPREZESA  ZARZĄDU.

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych kandydatów do pracy jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Ursynów” z siedzibą w Warszawie (02-777) Al. Komisji Edukacji Narodowej 98. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub formą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Spółdzielni z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.
 2. Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w każdej sytuacji związanej z ochroną danych osobowych w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przetwarzamy w celach:
 • wybrania kandydata na określone stanowisko pracy, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz c) Rozporządzenia),
 • prowadzenia analiz i statystyk, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
 • udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia złożonych dokumentów aplikacyjnych. W sytuacji niepodania wskazanych danych osobowych mamy prawo do nierozpatrywania złożonej aplikacji w procesie rekrutacyjnym.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas trwania Konkursu, a następnie usunięte komisyjnie.
 3. Zakres danych jakie możemy zbierać:
 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia),
 • dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail),
 • dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji),

Jeżeli prześlesz do nas dokument aplikacyjny wraz ze zdjęciem to możemy zbierać również:

 • dane wizerunkowe (np. zdjęcie).

Jeżeli jest to niezbędne do wykonania pracy na określonym stanowisku to możemy zbierać dodatkowo:

 • dane personalne (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, zainteresowania).
 1. Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).
 2. Dane osobowe mogą zostać przez nas udostępnione tylko w sytuacjach, gdy odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz SBM „Ursynów” wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową lub gdy odbiorcami są inne podmioty w zakresie dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych, wykrywania oszustw i zapobiegania im, ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
 3. Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, a przetwarzanie danych nie wywołuje negatywnych skutków prawnych lub nie wpływa na Państwa w żaden inny sposób.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują̨ Państwu następujące prawa:
 • dostępu do swoich danych;
 • uzyskania kopii danych;
 • sprostowania danych (aktualizacji);
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 • ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie;
 • do wycofania zgody;
 • wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Swoje prawo mogą Państwo wnieść do Administratora w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjnie wysyłając korespondencję na adres Spółdzielni z dopiskiem Ochrona danych. Prawo skargi wnoszą Państwo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na www.uodo.gov.pl.